Khóa đào tạo về phân tích dữ liệu lớn (Big data):

Giới thiệu tổng quan về Công nghệ Big Data và những kiến thức nền tảng.

-  Ứng dụng Big Data trong lĩnh vực Ngân hàng.

-  Lập chiến lược, giải pháp triển khai Big Data cho doanh nghiệp dựa vào các nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lập trình ứng dụng phân tích dữ liệu trên nền tảng Big data.