1. Các nguyên tắc sư phạm nền tảng trong dạy học trực tuyến:
1.1. Lịch sử công nghệ giáo dục và đặc trưng dạy học trực tuyến:
1.2. Tam giác sư phạm của Jean Houssaye:
1.3. Tháp năng lực nhận thức của Benjamin Bloom:
1.4. Tháp kinh nghiệm học tập của Edgar Dale:
1.5. Vùng phát triển nhận thức lân cận của Lev Vygotsky:
1.6. Dạy học giải quyết vấn đề:
2. Phương pháp thiết kế kịch bản dạy học trực tuyến
2.1: Kịch bản dạy học trực tuyến: Các nguyên tắc chung
2.2: Kịch bản dạy học trực tuyến: Diễn tiến tuần tự
2.3: Kịch bản dạy học trực tuyến: Diễn tiến song song
2.4: Kịch bản dạy học trực tuyến: Diễn tiến độc lập
2.5: Kịch bản dạy học trực tuyến: Tổ chức phối hợp
3. Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến
3.1. Mục tiêu chuyên biệt
3.2. Điều kiện tiên quyết
3.3. Thời lượng thiết kế
3.4. Phương pháp học tập
4. Tổ chức hoạt động cá nhân trong dạy học trực tuyến
4.1. Mục tiêu bài học
4.2. Tài nguyên học tập chính:
4.3. Hoạt động cá nhân trong dạy học trực tuyến: Cách tiếp cận và phương pháp
4.4. Hoạt động cá nhân trong dạy học trực tuyến: Lớp học ảo
4.5. Hoạt động cá nhân trong dạy học trực tuyến: Lớp học hỗn hợp
4.6. Hoạt động cá nhân trong dạy học trực tuyến: Lớp học đảo ngược (1)
4.7. Hoạt động cá nhân trong dạy học trực tuyến: Lớp học đảo ngược (2)
4.8. Tài nguyên tham khảo bổ sung:
- Chuyên khảo về nguyên bản phương pháp lớp học đảo ngược của Bergmann & Sams (2012):
https://books.google.fr/books?id=-YOZCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.amazon.com/Flip-Your-Classroom-Reaching-Student/dp/1564843157 (9.99$)
5. Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học trực tuyến
5.1. Mục tiêu bài học
5.2. Tài nguyên học tập chính
5.3: Hoạt động phối hợp nhóm trong dạy học trực tuyến: Cách tiếp cận và phương pháp
5.4: Hoạt động dạy học trực tuyến: Nhóm bạn cùng học
5.5: Hoạt động dạy học trực tuyến: Phối hợp nhóm có hướng dẫn
5.6: Hoạt động dạy học trực tuyến: Học tập giải quyết vấn đề (1)
5.7: Hoạt động dạy học trực tuyến: Học tập giải quyết vấn đề (2)
Tài nguyên tham khảo bổ sung:
- Báo cáo chuyên đề của Savery & Duffy (2001), Indiana University, về phương pháp dạy học theo tình huống có vấn đề và nền tảng thuyết kiến tạo (constructivism) của phương pháp này:
>> Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework:
Thực hành:  >> Tổ chức hoạt động nhóm bằng công cụ hội thảo truyền thông MS Teams with LMS
6. Tích hợp các hoạt động dạy học trực tuyến trên hệ thống LMS
6.1. Mục tiêu bài học
6.2. Tài nguyên học tập chính
6.3. Tích hợp hoạt động dạy học trực tuyến trên LMS: Vì sao?
6.4. Ví dụ kịch bản dạy học trực tuyến
6.5. Tổ chức hoạt động học tập trực tuyến trên Moodle
Thực hành: MOOC.CLOUD