Các câu hỏi khảo sát về các vấn đề như phần mềm Client Coding, Máy chủ biên dịch, ngôn ngữ lập trình, mô hình quản lý Code, tài liệu. Cổng thông tin quản lý theo dõi tiến độ lập trình, CI/CD, hệ thống quy trình phê duyệt và công cụ đồng bộ lên máy chủ Website / Production Hosting...