Khám phá cách người dùng của bạn sẽ tương tác với Microsoft OneDrive và cách OneDrive giúp cộng tác tốt hơn.

Tìm hiểu cách người dùng của bạn lưu trữ, đồng bộ hóa và làm việc với các tệp trên tất cả các thiết bị cũng như cách OneDrive trong Microsoft 365 cho phép mọi người thực hiện điều đó.

Mục tiêu học tập:

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

  1. - Giải thích OneDrive là gì và tại sao OneDrive lại quan trọng đối với người dùng của bạn và cách họ làm việc.
  2. - Mô tả các tính năng chính của OneDrive.
  3. - Mô tả các khả năng chia sẻ trong OneDrive và thời điểm sử dụng từng chức năng.
  4. - Giải thích cách sử dụng OneDrive để làm việc với những người khác trong các tệp Office.
  5. - Mô tả ứng dụng đồng bộ OneDrive là gì và nó làm gì.