Khóa học dành cho ai?
- Những người tham gia vào việc phát triển, thực hiện và duy trì chương trình đánh giá
- Bộ phận trợ giúp CNTT,
- Hỗ trợ CNTT, ITSAM CNTT, DevOps An toàn, Hệ thống Y tế,
- Hệ thống Môi trường và Chất lượng Duy trì:
  1. Quản lý CNTT / Cố vấn / Kiểm toán viên Những nội dung khóa học
  2. Xem xét các Yêu cầu của ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001
  3. Khái niệm về tích hợp
  4. Lý thuyết Kiểm toán
  5. Kỹ thuật kiểm tra
  6. Bài tập thực hành và phản hồi