Khóa đào tạo này cung cấp tổng quan về các tính năng và khả năng của Giải pháp Ảo hóa Máy chủ VMware, tổng quan kỹ thuật cấp cao về cấu trúc và các thành phần của Giải pháp Ảo hóa Máy chủ VMware và danh mục Giải pháp Ảo hóa Máy chủ VMware. Thực hành mô hình trực tuyến: Thiết lập - Cấu hình ESXi Host và vDS, vSAN