Đa ngôn ngữ

Chế độ song ngữ hoặc bạn có thể chọn: mặc định Tiếng Anh, hoặc định cấu hình hệ thống để hiển thị Tiếng Việt , Nga, Hàn, Nhật, Ý, Đức.

Mô hình Đào tạo Hỗn hợp

AT.COM nghiên cứu và triển khai các chương trình tư vấn đào tạo Giảng viên và Doanh nghiệp theo 4 mô hình đào tạo: 1.Đào tạo tại trung tâm, 2.Đào tạo tại chỗ Đối tác, 3.Đào tạo trực tuyến thông qua LMS/LCMS/MOOC và Trực tuyến, 4.Cả đào tạo tại Trung tâm và Dạy trực tuyến.

Hỗ trợ Cộng đồng

Giảng viên và Trợ giảng luôn giữ liên lạc với Học viên thông qua Nhóm Skype, Lớp học Microsoft Teams. Chúng tôi luôn tư vấn và bảo hành chất lượng đào tạo chọn đời.

Thiết kế tương tác

1. Học viên có thể truy cập vào các môn học mà họ đã đăng ký miễn phí hoặc đã trả tiền cho khóa học. 2. Truy xuất dùng Ứng dụng trên Điện thoại thông minh hoặc Gửi email tới: info@atcom.vn để được hỗ trợ Đào tạo.Khoá học